IOS Bluetooth Ecg Enjam Medica Fair Asia 2022-de şöhle saçýar

MEDIKA FAIR ASIA 2022 14-dirthSingapuryň Marina Baý Sands şäherinde -3 günlük sergi we bir hepdelik onlaýn sanly giňeltme bilen. Bu täze tejribe, ähli sergä gatnaşyjylaryň we gelýänleriň maksatly müşderiler we tomaşaçylar bilen işini dowam etdirmegini üpjün eder, hatda arassa işlemegi hem mümkin. aragatnaşyk aňsat.

img (2)

Näme üçin bu sergini saýlamak isleýäris? Aslynda, 19-njy konwid sebäpli “Vales & Hills Biomedical Tech Ltd” kompaniýamyz işçini bu sergä gatnaşmak üçin ibermedi, serginiň wekilini kompaniýamyzyň adyndan oňa gatnaşmak üçin tapdyk. , Singapur bazaryny bilmek we bazara girmek üçin sabyrsyzlyk bilen garaşýardyk, bu biziň maksadymyz. Mundan başga-da, bu sergi hassahanalara, diagnostika, derman, lukmançylyk we bejeriş enjamlary we enjamlaryna bagyşlanýar, sergä gatnaşyjylar we myhmanlar alyp bilerler bu sebitdäki iň oňat iş mümkinçilikleri.

img (4)

Bu sergide iOS üçin simsiz ecg enjamymyzy öz kabinamyzda görkezdik, bu ýokary täsir derejesini we üýtgeýänleriň ünsüni özüne çekdi, mundan başga-da işewür gepleşikler üçin käbir tehnologiýa kompaniýalarynyň işewür hyzmatdaşlygyna hüjüm etdi. Sergi wekilimiziň kömegi bilen ýüzbe-ýüz Iş ýüzünde gürleşmek, dürli kompaniýa ýa-da maksatly müşderiler barada käbir möhüm maglumatlary aldyk. Şol bir wagtyň özünde, iOS Bluetooth ecg enjamymyzyň häzirki bazara laýyk bolup biljekdigini bilýäris, bu Singapur bazaryna girmek üçin mümkinçilikler bolar Günorta-Gündogar Aziýanyň bazarlary.

img (1)

Bu enjam stendimize gelýänleriň köpüsinde uly täsir galdyrdy, näme üçin ozal bilmeýändiklerini düşündirdiler, bu gowy we ýakymly bölüm, bu bize häzirki we geljekde bu bazary ösdürmäge uly itergi berdi. Şonuň üçin gatnaşmak kararyna geldik. 2024-nji ýylda geçirilen sergide we geljekki sergä has köp taýýarlyk görmek üçin, işewürligiň amatlydygyna düşünip, Singapur msrket we beýleki ýurtlaryň bazarlarynda ekg enjamymyzy tanadyp biljekdigimize ynanýarys, indiki ýygnaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys we uçgunlar ýakyp biler ähli görýänler bilen işewür dostlugyň alawy.

img (3)

Iş wagty: 22-nji fewral-22-nji fewral