Vales & Hills-de ecg enjamyny dynç almak üçin köp funksiýaly EKG Ball Elektrodlary

Ecg enjamyny dynç almak üçin, el gysgyçlaryndan we lampoçka toplaryndan başga-da, ecg maglumatlary dikeldiji möhümdir.

Wales we depe kompaniýasynda ulanyjylara dynç alýan ecg enjamynyň hünär bölümi, ecg top elektrodlarynyň spesifikasiýasy:

häsiýetleri

Lukmançylyk materiallary we esbaplar

Diametri

20MM

Görnüşi

Hirurgiki enjamlar

Reňk

Gök, çal we beýleki reňkli reňkler

Metal elektrod

Ag

Gurranty

12 aý

Top elektrodlary üçin din 3.0, Banana 4.0 we Snap 4.0 we ş.m. üçin köp funksiýa bar. Suraty aşakda görüň:

habarlar (1)

Ulanyjylaryň artykmaç hiline we halkara bazarlarynda zerur satuw we howpsuzlyk şahadatnamalaryna esaslanyp dürli talaplary kanagatlandyrmak üçin dürli funksiýalar barada.

PC ecg üçin, düşündiriş we ölçegler bilen bir wagtyň özünde 12 gurşunly ekg, VLP.VCG we ş.m. ýaly köp sanly fuksiýa bar we birleşdiriji ýol USB kabeli arkaly kompýutere geçýär. Beýleki birleşdiriji ýol bluetooth mudule.Also Göçme we akylly dizaýny ulanmak we ýerine ýetirmek aňsat bolar. Bölüm hassahanalar, klinikalar, saglyk merkezleri ýaly köp halatlarda ulanyldy, hatda köp sanly lukmançylyk programmalarynda hem ulanylyp bilner. Professional üpjün ediji üçin ähli gymmatly tejribeler: Vales & Hills Biomedical Tech Ltd.

Enjamyň gurşuny, bedene birikdirilenden soň ekg signalyny almak üçin şeýle lampa we gysgyç bilen.

habarlar (2)

“Vales & Hills” -de top elektrodlary adaty “Snap 4.0” bolar, bu hassanyň bedenine durnukly we signalyň gowy geçirijisi, bir topbak elektrodlary bilen deňeşdirilende iň gowusy, iň gowusy, häzirki bazarda köp ecg üçin saýlama görnüşleri hassalar ýa-da ulanyjylar üçin eltýär, şonuň üçin ýüze çykarylanda iň gowusyny almak üçin seresap boluň. Aokary hilli ekg elektrodlary gutarnykly hassalarda anyk we tertipsiz signal almak üçin möhümdir. ecg enjamlarynyň şular ýaly garnituralary barada has giňişleýin maglumat alyň, ecg ýüze çykarylanda gowy bolar.


Iş wagty: 22-nji fewral-22-nji fewral