V&H Medica 2022-ni üstünlikli alyň

MEDICA lukmançylyk pudaklarynda iň yssy we iň uly lukmançylyk çäresidir. 40 ýyldan gowrak wagt bäri köp sanly bilermeniň möhüm meýilnamalaryny berk saklaýar. 2019-njy ýylda (CONVID-19-dan öň) 65-den gowrak ýurtdan 5500-den gowrak sergä gatnaşdy. 19 zalda pudaklarda lukmançylyk enjamlary, lukmançylyk maglumat aragatnaşyk tehnologiýasy we ambulatoriýa, kliniki hyzmat hyzmaty ýa-da ähli lukmançylyk çäkleri bar. Convic-19 epidemiýasy wagtynda henizem özüne çekilmeginiň sebäbi.

img (2)

Bu gezek, 2022-nji ýylda, çäre 14-17-nji noýabrda Germaniýanyň Dýusseldorf şäherinde geçiriler. Şonuň üçin kompaniýamyz Vales & Hills Biomedical Tech Ltd şu ýyl epidemiýa üçin MEDIKA gaýdyp gelmek kararyna geldi, epidemiýa üçin iki gezek yza süýşürdik. Bu ýyl köp çykdajy goýduk we has köp garşylyk gazanmak üçin lukmançylyk bazaryndaky paýnamalary gaýtadan dikeltmek üçin köp çykdajy etdik we şol bir wagtyň özünde Europeanewropa we beýleki ýurtlar bazaryndaky ähli distribýutorlarymyz bilen ýüzbe-ýüz aragatnaşyk saklamalydyrys. - işewür gürleşmek.

img (3)

Meýilleşdirişimiz ýaly, bu täze açyş boldy. “Convid-19” -a daşary ýurtlarda ýerleşýän gurşaw açyldy we çylşyrymly boldy, hemmeler üçin immunizasiýa edilmegini isleýärler, maska ​​şahsy islegdi. Bu takmynan 3 töweregi goralýan hytaýlylar üçin töwekgelçilikdi. Hytaý hökümeti tarapyndan ýyllar boýy wirus ýokaşdyrmak islemeýäris, ýöne halkara saglygy goraýyş tendensiýalaryna eýeriň, bir günüň içinde açyk gurşaw bilen tanyşarys we ýakyn wagtda geler, şonuň üçin bu sergi üýtgeýär häzirki halkara bazar ýagdaýyny bilmeli we has köp mümkinçilik gazanmaly. MEDICA gitmezden ozal köne distribýutorlarymyz we müşderilerimiz üçin belledik we bu serginiň dowamynda gowy gürleşýärdik we işewür dostlugymyzy ösdürýäris, has möhümi, täze gol çekip bilerdik täze enjam we hyzmat üçin hyzmatdaşlyk.

img (1)

Bu MEDICA sergisinde köne we täze müşderilerimiz bilen täze hyzmatdaşlygy ýola goýduk we köp maksatly müşderiniň muny bilmegine we kompaniýamyzyň mümkinçiliklerini ykrar etmegine kömek etmek üçin iMAC üçin täze önüm-stres täsirini açdyk. Bu sergide täze çykýarys öňe ädim ät.


Iş wagty: 22-nji fewral-22-nji fewral