Bluetooth ecg enjamynyň ulanylyşynyň beýany vhecg pro

Gysga düşündiriş:

1, “Apple App Store” -dan vhECG Pro göçürip alyň :

iCV200S Dynç alýan EKG ulgamy, “Apple” tarapyndan tassyklanan “vhECG Pro” atly “iPad” ýa-da “iPad-mini” -de işleýän programma üpjünçiligini birleşdirip biler.

2, Gözleg

Programma dükanyndan “vhecg pro” gözläň we “Apple ID” bilen “vhECG Pro” programma üpjünçiligini göçürip alyň.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Enjamyň beýany

aswava (2)

Köp ulanyjy üçin, “Bluetooth ecg device-vhecg pro” -y alanymyzda, ony nädip ulanmalydygyny gyssagly üns berer, indi bu hakda jikme-jik düşündiriş bererin:

Ilki bilen, enjam hakda

1-nji ädim: Batareýalary gutujyga ýükläň.
2-nji ädim: hassalaryň kabellerini oturdyň
3-nji ädim: adapterleri guruň.
4-nji ädim: Bluetooth gutyny programma üpjünçiligine jübütläň.

aswava (3)

Soňra programma üpjünçiligi hakda

aswava (4)

1, “Apple App Store” -dan vhECG Pro göçürip alyň :
iCV200S Dynç alýan EKG ulgamy, “Apple” tarapyndan tassyklanan “vhECG Pro” atly “iPad” ýa-da “iPad-mini” -de işleýän programma üpjünçiligini birleşdirip biler.
2, Gözleg
Programma dükanyndan “vhecg pro” gözläň we “Apple ID” bilen “vhECG Pro” programma üpjünçiligini göçürip alyň.
3, Mugt göçürip almak
V & H-den mahabat koduny alan bolsaňyz, aşakdaky ädimler hökmünde vhECG Pro-ny iPad ýa-da iPad-mini-e mugt göçürip alyp bilersiňiz:
Stepdim 1. Apple ID (Sazlamalar → Dükan) bilen giriň.“Apple ID” ýok bolsa, e-poçta salgyňyz bilen birini döredip bilersiňiz.
Stepdim 2. Programma dükanynda aşagy aýlaň we düwmäni tapyň.
3-nji ädim. Çykyň we açylan gepleşik penjiresine mahabat koduňyzy giriziň.
4-nji ädim. 3-nji ädimden soň, Apple ID parolyňyzy täzeden girizmegiňiz soralar.
5-nji ädim .Dükläň we “vhECG Pro” alarsyňyz, soňra demo wersiýasyny başdan geçiriň.

Enjam üçin tok üpjünçiligi: - 2 * AAA LR03 batareýalary

Kuwwatyň ýeterlik bolmazlygy ýazgy we iOS enjamlarynyň arasyndaky aragatnaşyga täsir edip biler.Ulanylmazdan ozal batareýalary ýeterlik güýç bilen barlaň.Kuwwaty pes bolsa, ulanyjy täze batareýany çalşyp biler.Batareýanyň modeliniň AAA LR03 bolmagyny maslahat berýäris.Önüm adaty ulanylanda azyndan 8 sagat üznüksiz ulanylyp bilner
Batareýa ideg
EKG satyn alyş gutusyny ulanman has uzak wagt bolsa, batareýanyň syzmak howpunyň öňüni almak üçin batareýany aýyryň.
Üns beriň: Daşky gurşawy goramak üçin ulanylan batty gaýtadan işleýän gaba taşlaň.

aswava (1)

  • Öňki:
  • Indiki: